แหล่งเรียนรู้
/
นครราชสีมา

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษวังน้ำเขียว

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษวังน้ำเขียว เป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาของชาวบ้านโครงการเกษตรกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีจัดอบรม “ทำ-ธรรม” ซึ่งเป็นหลักสูตรกสิกรรมไร้สารพิษระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ชวนมาพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมสัมพันธ์ ในการดำเนินชีวิตแบบไร้สารพิษ อยู่กันแบบเป็นพี่น้อง มาเรียนรู้ “สามอาชีพเพื่อมนุษยชาติ” ประกอบด้วย 1.กสิกรรมไร้สารพิษ (สร้างอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษ) 2.ปุ๋ยสะอาด (ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม) 3.ขยะวิทยา (จัดการขยะอย่างมีระบบ มีรายได้ และลดโลกร้อน) 4. ทำน้ำหมักจุลินทรีย์-ทำปุ๋ยหมักจากเศษปลา และทางศูนย์ฯ ยังได้จัดส่งผักเข้าชุมชนสันติอโศกอีกด้วย

Read More
Amenities not found.