Organic Farm
/
นครปฐม

ชุมชนคลองโยง ลานตากฟ้า

วิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนด ชุมชนคลองโยง – ลานตากฟ้า เป็นศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ อยู่ในพื้นที่สหกรณ์ที่ดินคลองโยง ซึ่งเป็นพื้นที่โฉนดชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย จำนวน 1,800 ไร่ ชุมชนมุ่งพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่การทำเกษตรแบบปลอดสารเคมี 100% มีเป้าหมายที่จะเป็นตลาดข้าวอินทรีย์และผักปลอดสารเคมีสำหรับคนเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค ซึ่งได้มีการพัฒนาการปลูกข้าวในรูปแบบ “นาโยน” โดยใช้ข้าวพันธุ์พื้นเมือง มีการจัดหาพันธุ์ข้าวให้สมาชิกได้ยืมและคืนโดยผ่านการดำเนินงานของธนาคารเมล็ดพันธุ์ประจำชุมชน ทางชุมชนได้จัดตั้งโรงสีภายในชุมชนขึ้นเพื่อรองรับการสีข้าวของสมาชิกเพื่อบริโภคและสีข้าวกล้องอินทรีย์ออกจำหน่าย และทางชุมชนได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อช่วยกันผลักดันให้วิถีเกษตรอินทรีย์มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อๆ ไป

Read More
Amenities not found.