Market
/
อุบลราชธานี

ตลาดกินดีอินทรีย์พญายาง

อีกหนึ่งตลาดสีเขียวซึ่งเป็นเครือข่ายของโครงการกินสบายใจในจังหวัดอุบลราชธานี ก็คือตลาดกินดีอินทรีย์พญายาง ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดบ้านนาเยียวิทยา  มีเป้าหมายหลักเพื่อขยายผลเรื่องอาหารปลอดภัยเข้าสู่ชุมชนอย่างกลมกลืนตามวิถี จากกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่ได้ขายในตลาดนัดสีเขียว กินสบายใจ แห่งแรกที่ห้างสุนีย์ จึงได้กลับเข้าสู่ตลาดในชุมชนของตัวเองพร้อมกับนำมาตรฐาน PGS และองค์ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์มาพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับโครงการโรงเรียนกินสบายใจอีกด้วย

ทุกๆ วันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ที่ตลาดกินดีอินทรีย์พญายางแห่งนี้จะมีผักพื้นบ้านอีกนานาชนิด และมีพืชผักปลอดภัยจากเกษตรกรตัวน้อยๆ ในโรงเรียนวัดบ้านนาเยียวิทยา ตลาดแห่งนี้จึงไม่ใช่แค่ตลาดทั่วไป แต่เป็นการสื่อสารเรื่องอาหารปลอดภัยผ่านโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย

Read More
Amenities not found.