Market
/
สระแก้ว

ตลาดสีเขียวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

กิจกรรม “ปลูกดี กินดี วิถีเกษตรธรรมชาติ Green Market” จัดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ทำงานร่วมกับศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว และมูลนิธิเอ็มโอเอ ไทย (MOA Thai) ซึ่งทำโครงการขยายและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการระบบอาหารสุขภาวะ เพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพดีของสสส. ภายในตลาดจำหน่ายสินค้าจากผลผลิตเกษตรธรรมชาติ และยังรณรงค์ให้ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย งดใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยให้ใช้วัสดุธรรมชาติและภูมิปัญญาไทย เป็นอีกพื้นที่ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มีโอกาสมาเจอหน้ากัน พูดคุยทำความรู้จักที่มาของอาหารของตนเองและแนวคิดการดูแลผลผลิตและสุขภาพ

Read More
Amenities not found.