Market
/
ขอนแก่น

ตลาดสีเขียวขอนแก่น (Khon Kaen Green Market)

ตลาดสีเขียวขอนแก่น (Khon Kaen Green Market) สนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น เกษตรอินทรีย์ ผู้ผลิตอาหารปลอดสารพิษ โดยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและเกษตรกรโดยตรงเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและสนับสนุนความร่วมมือร่วมใจในชุมชน วัตถุประสงค์หลักของตลาดสีเขียวขอนแก่นคือ ให้ความรู้แก่เกษตรกรและคนทั่วไปด้วยการทำเกษตรสัมพันธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติ และสร้างแผนงานในชุมชน รวมไปถึงการจัดตลาดสีเขียว(Khon Kaen Green Market) ทุกวันศุกร์อีกด้วย

Read More
Amenities not found.