Organic Product
/
กรุงเทพฯ

บ้านนาวิลิต

ร้านบ้านนาวิลิต เป็นร้านค้าเล็กๆ ที่เชื่อมร้อยชุมชนและเมือง โดยมี “ข้าว” นานาชนิดจากภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เป็นสื่อกลางที่สร้างสัมพันธ์ระหว่างกัน ข้าวดีๆ จากชาวนา ทั้งข้าวกันตัง ข้าวสังหยด ข้าวเล็บนก ข้าวมะลิแดง ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวหอมพูภาน ตลอดจนสินค้าพื้นบ้านจากชุมชน อาทิ น้ำตาลโตนด น้ำผึ้งป่า เกลือทะเล กะปิ ฯลฯ ร้านบ้านนาวิลิตพร้อมที่จะสนับสนุนและเป็นช่องทางให้ชาวนาและผู้ผลิตรายย่อยได้มีร้านนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พวกเขาจะได้นำข้าวดีๆ สินค้าดีๆ มาบอกเล่าสู่ผู้บริโภคในเมือง

Read More
Amenities not found.