Farm Stay
/
เชียงราย

ปางสา โฮมสเตย์

ปางสาโฮมสเตย์ เป็นโฮมสเตย์เล็กๆ ที่อยู่ในหมู่บ้านปางสา ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ดำเนินการโดยคนในชุมชน แม้จะมีการประชาสัมพันธ์ไม่มาก แต่กิจกรรมทั้งหมดอิงตามวิถีชีวิตแบบลีซู จึงทำให้มีกิจกรรมหมุนเวียนมาให้เรียนรู้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะเรื่องอาหารและการเกษตรปลอดสารพิษวิถีดั้งเดิม

การปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวดอย ทำชาดอกไม้ออร์แกนิกอย่างชาเก๊กฮวย ชาอัญชัน ล้อมวงกินอาหารชนเผ่ากลางสวนออร์แกนิก ฟังเรื่องราวตำนานของชุมชน เรียนรู้พืชพันธุ์ท้องถิ่นผ่านองค์ความรู้ของชาวลีซูที่สั่งสมและถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เป็นโฮมสเตย์ที่ไม่หรูหราแต่ว่าเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากวีถีชีวิตดั้งเดิมที่แท้จริง (กรุณาโทรติดต่อสอบถามเพื่อสำรองกิจกรรมและห้องพักล่วงหน้า)

Read More
Amenities not found.