Organic Farm
/
อุตรดิตถ์

ฟาร์มผักบ้านบุญรักษ์

พื้นที่สร้างอาหารที่สะอาดและปลอดภัย เพื่อครอบครัวของเรา และทุกคนก็คือครอบครัวของเรา ฟาร์มผักบ้านบุญรักษ์ เป็นฟาร์มผักอินทรีย์ในเครือข่ายเกษตรธรรมชาติ MOA ประเทศไทย ที่นี่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งภายในฟาร์ม และเจ้าของเคลมว่าผักที่นี่ไม่รู้จักสารเคมีใดๆ เผลอๆ บางวันก็มีกุ้งก้ามกรามโผล่มาให้เห็นในแปลงนาอินทรีย์ ผลผลิตไฮไลท์ที่อยากนำเสนอก็คือมะเขือเทศอินทรีย์ คะน้า และข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ที่ผลิตเพื่อส่งออกด้วย และสามารถติดตามการไปออกตลาดนัดขายผักได้ที่เฟซบุ๊กเพจ

Read More
Amenities not found.