Farmer
/
นครศรีธรรมราช

ยาไส้ ยาใจ

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ แจกและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านอินทรีย์เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปัน ไม่ดัดแปลง ไม่ผูกขาดขึ้น เกิดด้วยแนวคิดว่า “ยาไส้” คือ งานที่ทำให้เรามีกิน หล่อเลี้ยงร่างกาย และ “ยาใจ” คือ งานที่หล่อเลี้ยงจิตใจกับอุดมการณ์ให้คงอยู่ เมล็ดพันธุ์ในทุกซองจึงเป็นความตั้งใจและใส่ใจของกลุ่มที่จะสืบทอดอุดมการณ์และความตั้งใจในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนให้คงอยู่ เพราะเกษตรแบบอินทรีย์คือวิถีชีวิตที่ปรับตัวตามธรรมชาติที่หมุนเวียนเปลี่ยนสภาพ เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่จะกลายเป็นต้นและผลิตใหม่เป็นเมล็ดเพื่อเติบโตต่อไป การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต เป็นงานดูแล้วเล็กแต่ยิ่งใหญ่สำหรับการพึ่งตนเองแบบยั่งยืนในวิถีเกษตรกรรม ทุกคนที่ร่วมอุดหนุนจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและสร้างการพึ่งตนเอง เป็นชีวิตที่ดำรงอยู่บนความสมดุลของร่างกายและจิตใจที่ดีงาม

Read More
Amenities not found.