Farmer
/
สุพรรณบุรี

รักษ์อินทรีย์ PGS ด่านช้าง

จากคนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ต้องแบกรับหนี้สินสูงลิ่วเพราะต้นทุนค่าสารเคมี จนในวันหนึ่งที่สมาชิกในครอบครัวได้ลองใช้การปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นอาหารให้กับคนในบ้าน ครอบครัวจันทร์ไกรก็ค้นพบว่าการทำเกษตรอินทรีย์แบบไม่ต้องพึ่งสารเคมีคือคำตอบที่จะทำให้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัย จนในที่สุด ไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ค่อยๆ กลายเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ และช่วยให้ครอบครัวนี้ปลดนี้ได้สมใจ

หลังจากเกษตรอินทรีย์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต จากครอบครัวเพียงหนึ่งหลังคาเรือน ก็ขยายวงกว้างไปสู่คนรอบข้าง และก่อตั้งเป็นกลุ่มรักษ์อินทรีย์ PGS ด่านช้างที่มีสมาชิกก่อตั้งถึง 7 ครัวเรือน มีพื้นที่กว่า 85 ไร่ ที่ร่วมกันส่งผลผลิตทั้งผักและผลไม้เข้าสู่ตลาดอาหารปลอดภัยอย่าง Lemon Farm กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากคนในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคนในชุมชนด้วยกันในที่สุด

Read More
Amenities not found.