สินค้า
/
นครปฐม

ศาลานา

พื้นที่ของเรามีไว้เพื่อพัฒนาการเกษตรที่มุ่งมั่นสร้าง “Smart Farmer” ที่นำนวัตกรรมและแนวทางการสร้าง ต้นแบบธุรกิจสมัยใหม่มาใช้ โดยยึดหลักเกษตรวิถีธรรมชาติ เพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยพลังแห่งการแบ่งปัน

Read More
Amenities not found.