Organic Farm
/
เชียงใหม่

สวนผักคนเมืองเชียงใหม่

สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ เกิดขึ้นมาจากกลุ่มคนที่อยากเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้เป็นสวนผักสาธารณะใจกว้างเลี้ยงคนเชียงใหม่ ที่ไม่ว่าใครก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยมีคุณตี๋–ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร สถาปนิกจากกลุ่มใจบ้านสตูดิโอ หนึ่งในคณะผู้ก่อการโปรเจกต์สวนผักคนเมืองเชียงใหม่เป็นหัวแรงสำคัญ ใจบ้านสตูดิโอทำงานร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและภาครัฐในการทำ Urban Farm นี้ขึ้น โดยพื้นที่ 3 ไร่นี้ประกอบด้วยตลาดคุณธรรม พื้นที่เลี้ยงไก่ไข่ โซนผักหมุนเวียน โซนผลไม้ และต้นไม้ใหญ่ ซึ่งในช่วงวิกฤตอาจผลิตอาหารเลี้ยงคนได้มากถึง 300 ครัวเรือน กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ และช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่ต่อมาจากพื้นที่สีเขียวของสวนสัตตะมังคละ ริมคลองแม่ข่า-สะพานศรีดอนไชย ถือเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ได้ในเรื่องอาหารปลอดภัยในราคายุติธรรมและเป็นมิตร สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนริมคลองแม่ข่าที่สวนผักตั้งอยู่และพื้นที่ใกล้เคียง

Read More
Amenities not found.