Farmer
/
กรุงเทพฯ

สวนผักคนเมือง

แบ่งปันเรื่องราวการปลูกผัก เกษตรในเมือง และวิถีชีวิตที่เกื้อกูลสังคมและสิ่งแวดล้อม บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรในเมือง
การพึ่งตนเอง วิถีชีวิตที่เกื้อกูลกับสังคมเเละสิ่งเเวดล้อม เเละการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
Read More
Amenities not found.