Organic Farm
/
กรุงเทพฯ

สวนผักบ้านคุณตา

‘สวนผักบ้านคุณตา’ หรือ ‘Grandpa Urban Farm’ คือสวนผักกลางเมือง ซอยสุขุมวิท 62 ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำสวนผักในเมืองให้กับคนเมืองหลายรุ่นนับร่วมสิบปีที่เปิดเวิร์กช็อปสอนมา พอจะเริ่มโครงการสวนผักคนเมือง ครอบครัวเลยคุยกันว่าต้องมีพื้นที่ตัวอย่างที่จะให้คนเมืองได้เห็นพื้นที่การปลูกผักสวนครัวในบ้านของตัวเอง จึงได้ขออนุญาตคุณตาในการทำพื้นที่บ้านเป็นสาธารณะประโยชน์ และเริ่มปรับปรุงบ้านให้เป็นบ้านแบบพึ่งพาตัวเอง ส่งต่อความรู้ให้กับผู้ที่สนใจและได้เป็นแรงบันดาลใจให้คนอยากหันมาพึ่งพาตนเอง ด้วยการจัดสรรพื้นที่ข้างบ้านเป็นแหล่งอาหาร

บ้านของคุณตาหลังนี้ เป็นบ้านไม้แบบโบราณหลังสีขาว-ฟ้าสองชั้น ที่กำแพงตั้งแต่ประตูทางเข้า ไปจนถึงด้านหลังของบ้านคือสวนผักขนาดย่อมภายในบริเวณ 100 ตารางวา ซึ่ง 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่คือตัวบ้าน ส่วนที่เหลือจัดสรรเป็นแปลงผัก เล้าไก่ ที่รอบด้านขนาบไปด้วยอาคารสมัยใหม่ เป็นบ้านเรียนรู้ทางการเกษตรทั้งสามด้านคือ อาหาร พลังงาน และการจัดการทรัพยากรภายในบ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบ้านต้นแบบในการทำเกษตรอินทรีย์ในเมือง และศูนย์เรียนรู้สำหรับคนเมือง เพื่อผลิตอาหารอินทรีย์ พลังงานทดแทน และสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและพึ่งตนเองในพื้นที่เมือง

บนชายคาบ้านที่ชั้นสอง มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ติดตั้งระบบตั้งเวลาเข้ากับโซลาร์เซลล์ เป็นระบบรดน้ำในโรงเพาะเห็ด มีการหมุนเวียนน้ำใช้ภายในบ้านโดยไม่ทิ้งให้สูญเปล่ากระทั่งน้ำจากการล้างหน้าแปรงฟัน ที่เมื่อใช้งานแล้วจะไหลลงเก็บไว้ในถังบำบัด แล้วนำมารดน้ำในแปลงผักผ่านการปั่นจักรยานรดน้ำ ทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอินทรีย์ภายในบ้าน ผู้สนใจสามารถติดต่อนัดหมายเพื่อเยี่ยมชมได้

Read More
Amenities not found.