Organic Farm
/
จันทบุรี

สวนผักป้าเบส

ถ้าพื้นที่ 30 ไร่สามารถเปลี่ยนแปลงอาหารให้ดีขึ้นได้ และสามารถหล่อเลี้ยง 3 ครอบครัวได้ตามมารตฐานที่พอควร น่าจะเป็นทางเลือกวิธีหนึ่งที่จะร่วมกันพึ่งพาและอยู่ร่วมกัน สวนป้าเบสจึงกำเนิดขึ้น พร้อมกับการร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่นในชุมชนไว้ให้คงอยู่ต่อไป ที่นี่ทำไบโอชาร์จากสิ่งที่มีรอบๆ ตัวในสวนอย่างเศษไม้ กิ่งไม้ เศษหญ้า วัชพืช ใบไม้ต่างๆ ที่ได้จากการถางที่เพื่อเตรียมแปลงปลูก ด้วยเครื่องมือแบบง่ายๆ ภายในพื้นที่สวนยังมีฝายน้ำล้น ต้นไม้ผลและแปลงผัก บ่อแหนแดงที่เป็นต้นกำเนิดของปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน และแหล่งอาหารโปรตีนอย่างดีสำหรับครอบครัวสัตว์ต่างๆ ในสวนป่าแห่งนี้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในตอนนี้และอนาคตข้างหน้า NIM Express เพชรบุรี NIM Express บ้านลาด

Read More
Amenities not found.