Farmer
/
นครปฐม

สามพรานโมเดล

สามพรานโมเดลนับว่าเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จัก เพราะเป็นกลุ่มที่เกิดการรวมตัวและเน้นย้ำกระแสของเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยเป็นกลุ่มแรกๆ และให้ความสำคัญกับการสั่งสมองค์ความรู้ของคนทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงผู้ขาย ผู้บริโภค นักวิชาการ ภาครัฐ รวมถึงกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นหน่วยงานอย่างโรงแรมและร้านอาหาร จนขยายกลุ่มมาได้เป็นตลาดสุขใจ สวนสามพราน ที่เสมือนแม่เหล็กดึงเอาคนออร์แกนิกทั่วประเทศมาไว้ด้วยกัน

ปัจจุบันสามพรานโมเดลเติบโตและพัฒนาจนเกิดเป็น Organic Social Movement Marketing รวมถึงได้ก่อตั้งสามพรานโมเดลอะคาเดมี เพื่อมุ่งเน้นการจัดอบรมให้ความรู้โดยเฉพาะ และมีการพัฒนา Digital Platform เก็บข้อมูลของคนในชุมชนออร์แกนิกทั่วประเทศ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ไว้เป็นฐานข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาและใช้งานได้ร่วมกัน

Read More
Amenities not found.