Market
/
สงขลา

หลาดกรีนปั้นสุข โรงพยาบาลรัตภูมิ

หลาดกรีนปั้นสุข อีกหนึ่งตลาดกรีนในโรงพยาบาลที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรและผู้ขาย จนกลายเป็นอีกแหล่งอาหารปลอดภัยสำหรับชาวรัตภูมิ ที่คนขายมาพร้อมกับสโลแกนว่า ‘ไม่สดไม่สวยไม่ใหม่ เราไม่ขาย’ ส่วนคนซื้อมาพร้อมกับสโลแกนว่า ‘นุ่งผ้าไทย พายป้าวผ้า พาสายชั้น’ ที่อนุรักษ์ทั้งสิ่งแวดล้อมและการแต่งกายแบบไทยๆ ไปพร้อมๆ กัน แถมยังมีการทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารโดยบุคลากรของโรงพยาบาลอยู่เสมอ จึงมั่นใจได้ว่าที่หลาดกรีนปั้นสุข โรงพยาบาลรัตภูมิ จะมีอาหารปลอดภัยมาให้เลือกซื้อทุกๆ วันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 9:00 น. – 17:00 น.

นอกจากจะเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารปลอดภัยแล้ว หลาดกรีนปั้นสุขและโรงพยาบาลรัตภูมิยังเป็นเหมือนศูนย์กลางที่ให้เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยของผักผลไม้ที่นำมาขาย นอกจากจะมีการอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสำหรับสมาชิกตลาด และคนภายนอกที่สนใจเข้ามาขายในหลาดกรีนปั้นสุขแล้ว ยังมีการออกตรวจเยี่ยมแปลงของสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ เรียกว่านอกจากจะเป็นแหล่งรวมของผู้ซื้อและผู้ขายแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเกษตรกรอีกด้วย

Read More
Amenities not found.