Market
/
สงขลา

หลาดสีเขียวนาหม่อมสร้างสุข

“พายป้าวผ้า นุ่งผ้าไทย” หรือที่แปลเป็นภาษาไทยกลางได้ว่า “สะพายกระเป๋าผ้า นุ่งผ้าไทย” เป็นประโยคประจำหลาดสีเขียวนาหม่อมสร้างสุข ตลาดสุขภาพในโรงพยาบาลนาหม่อม ที่เชิญชวนคนที่มาซื้อหาจับจ่ายผักผลไม้และอาหารปลอดภัยให้ได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายอย่างไทย และลดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง และร่วมกันสร้างสังคมแห่งอาหารปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนให้เกิดขึ้น

นอกจากจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้บริโภค ซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ญาติผู้ป่วย รวมถึงชาวบ้านจากชุมชนใกล้เคียงให้มีแหล่งอาหารปลอดภัย ราคาถูก คุณภาพดี อยู่ใกล้บ้านแล้ว หลาดสีเขียวนาหม่อมสร้างสุขยังเปิดให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับพ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร พ่อครัวแม่ครัว ที่อยู่ในชุมชนรอบๆ โรงพยาบาลได้นำผลผลิต อาหาร และสินค้าท้องถิ่นมาขายในทุกๆ วันพฤหัสบดี เวลา 7.30 น. – 14.00 น. สินค้าในหลาดสีเขียวนาหม่อมสร้างสุขจึงมีรสชาติของท้องถิ่นอยู่เต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นผักสดๆ จากสวน ขนมสาคูจากต้นสาคูแท้ ขนมตาลหอมหวานตาลสด รวมถึงข้าวยำแบบท้องถิ่นที่อัดแน่นด้วยเครื่องยำสดๆ รสชาติดีอีกด้วย

Read More
Amenities not found.