Market
/
กรุงเทพฯ

เครือข่ายตลาดสีเขียว

เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคอาหารเกษตรอินทรีย์ จำหน่ายสินค้าปลอดภัยไร้สารพิษ เพื่อคนใส่ใจสุขภาพ กิน อยู่ รู้ ใช้ ให้โลกปลอดภัยและยั่งยืน ซึ่งเครือข่ายตลาดสีเขียวเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตมาสมัครเข้าร่วมเพื่อช่วยกันสร้างสังคมของอาหารปลอดภัย ทางเครือข่ายจะร่วมจัดกิจกรรมกับภาคีและองค์กรด้านสังคมและสุขภาพ เช่น เทศกาลสวนผักคนเมือง กลุ่ม Big Tree งานสังคมสุขใจ เป็นต้น โดยจะมีกิจกรรมตลาดนัดเพื่อสุขภาพให้สมาชิกได้มาออกร้าน รวมทั้งเชิญสมาชิกมาจัดเวิร์กช็อปให้ความรู้กับบุคคลทั่วไป

Read More
Amenities not found.