อาหาร
/
กรุงเทพฯ

โบ.ลาน

โบ.ลาน มีความเชื่อและอุดมคติในการทำอาหารโดยเลือกใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงรสที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอาหารที่เอื้อต่อการปรุงอาหารไทย โบ.ลานจึงเน้นในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตผลทางการเกษตรและทรัพยากรอาหารแบบธรรมชาติที่มีความหลากหลายทั้งทางชีวภาพและพันธุกรรม รายการอาหารจึงถูกคิด ปรุง และเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละฤดู โบ.ลานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำเกษตรแบบอินทรีย์แบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ทำมือ เพราะน้ำตาลมะพร้าว กะปิ น้ำปลา ไม่ได้มีไว้เพียงแค่ให้รสชาติหวานเค็ม แต่เพราะเครื่องปรุงเหล่านี้สะท้อนวัฒนธรรมการกินของคนไทยอย่างลุ่มลึก และเพราะเครื่องปรุงเหล่านี้เป็นทั้งหัวใจและพื้นฐานสำคัญในการปรุงอาหารที่โบ.ลาน

Read More
Amenities not found.