Organic Farm
/
ราชบุรี

ไร่ปลูกรัก

ไร่ปลูกรัก ปลูกผักอินทรีย์บนเนื้อที่ 60 ไร่ โดยได้รับการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ(IFOAM Accredited) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU Organic Regulation) and USDA&Canadian Organic Regulation.
ปัจจุบัน ส่งออกและจำหน่ายผักอินทรีย์ในซูเปอร์มาเก็ต สินค้าเเปรรูป ส่งจำหน่ายในประเทศที่ท็อปซูเปอร์มาเก็ตและเลม่อนฟาร์ม สินค้าเเปรรูป ส่งจำหน่ายในสหภาพยุโรปกว่าสิบประเทศ อีกทั้งยังเปิดไร่ให้เป็นสถานที่ทำกิจกรรม ท่องเที่ยว และสถานีเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์

 

Read More
Amenities not found.