clothing
/
กรุงเทพฯ

Folkcharm

โฟล์คชาร์ม  ก่อตั้งขึ้นมาภายใต้แก่นความเชื่อมั่น 2 ข้อ คือ ‘ความเป็นธรรม’ และ ‘การสร้างโอกาส’ เพราะเราเชื่อว่าปัญหาความเหลื่อล้ำในสังคมทั้งในเมืองและชนบทมีต้นตออยู่ที่ “ความไม่เป็นธรรม” และ “การเข้าไม่ถึงหรือถูกปิดโอกาส” จุดยืนของเราไม่ใช่นักพัฒนา แต่เป็นเพียงรูปแบบธุรกิจที่รักจะไม่เอาเปรียบใคร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องที่เราทำงานอยู่ด้วยล้วนผ่านการพัฒนาโดยองค์กรเอกชนและภาครัฐมาแล้วทั้งนั้น โฟล์คชาร์มให้เกียรติและเห็นถึงบุญคุณของโครงการพัฒนาต่างๆ เพราะหากไม่มีโครงการเหล่านี้ คนรุ่นหลังอย่างเรา คงไม่สามารถสานต่อความเจตนาดีได้ มิชชั่นหลักของเรา คือเป็นธุรกิจที่เป็นธรรม โปร่งใส เพิ่มโอกาส ให้ข้อมูลการตลาดกับทุกคนที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย เพื่อสามารถตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดที่ทุกคนมี โดยเราไม่ผูกมัดหรือผูกขาด เพียงเน้นการเคารพในหน้าที่เพื่อเกื้อกูลกันและกัน

Read More
Amenities not found.