Farmer
/
สุรินทร์​

FolkRice

“FolkRice” กิจการเพื่อสังคมด้านการเกษตรที่มุ่งสร้างผลกำไรสู่ “เกษตรกรรายย่อย” โดยส่งเสริมเกษตรกรผลิตเพื่อรักษาพันธุกรรมพื้นเมืองและสื่อสารให้ผู้บริโภคหันมาเลือกสินค้าพื้นเมืองที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคร่วมกันสร้างสังคมการแลกเปลี่ยนที่ยั่งยืน

Read More
Amenities not found.