Organic Farm
/
กรุงเทพฯ

Go Organics

Go Organics เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ช่วยให้เกษตรกร,ผู้ปลูกรายย่อยและผู้ผลิตรายย่อยสามารถดำเนินการปฏิรูปการเกษตรได้โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี แถมยังสร้างพื้นที่เป็นตลาด ทำให้เกษตรได้ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

ในเวลาเดียวกัน, Go Organics ร่วมมือกับผู้ผลิตอาหารพื้นเมืองในการจัดหา, ทำการตลาด , กระจายสินค้าไปสู่ตลาด, ทำให้การเกษตรแบบยั่งยืนและสันติภาพยั่งยืนร่วมกัน

Read More
Amenities not found.