ท่องเที่ยว
/
กรุงเทพฯ

Local Alike

กิจการเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นโดยอาศัยการท่องเที่ยวนำเสนอมุมมองวิถีไทยที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ โดยทีมทำงานร่วมกับผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อออกแบบประสบการณ์ให้กับนักเดินทางที่ไม่ใช่แค่ต้องการแสวงหาความแปลกใหม่ แต่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับชุมชน Local Alike เชื่อว่าการท่องเที่ยวที่ดีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ช่วยเชื่อมต่อนักท่องเที่ยวและชุมชนให้เกิดความเข้าใจกันถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนและธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป ต่อยอดให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน และเกิดประสบการณ์สุดพิเศษร่วมกัน

Read More
Amenities not found.